ADD Focul Viu Focsani
 

Vremea in Focsani

   -18° C

ultima actualizare
08:20


Prezentare mecanismul 2%


Eco Magazin - Magazin de ecologie


Parteneri

Scorpion Focsani
Vinexport Romania
Ziarul Corect

Radio Iasi

Finantatori

EEA Grants
Fundatia pentru Parteneriat
Autoritatea Nationala pentru Tineret
Mol Romania
Primaria Focsani

Statut

CAP.1 DENUMIRE, SEDIU, DURATA, NATURA, JURIDICA

Art.1 Denumirea este Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu", uzual se poate folosi prescurtarea A.D.D.F.V. Numele asociatiei va fi inscris in toate actele emise de aceasta la care se adauga adresa sediului si daca este cazul, contul bancar si contul fiscal.

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" are marca (sigla sau emblema) proprie si sigilii proprii.

Art.2 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" este persoana juridica constituita prin vointa membrilor fondatori. Datele de identificare ale asociatilor sunt cele conform Anexei 1 la Statut.

Art.3 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" are sediul central stabilit in Focsani str. Vrancioaia nr.7 si poate fi transferat la alta adresa prin decizia Consiliului de Conducere.

Art.4 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" isi desfasoara activitatea pe durata nelimitata, pana la dizolvare.

Art.5 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" se dizolva in urmatoarele conditii:

 • de drept (imposibilitatea realizarii scopului, reducerea numarului de asociati sub limita legala, imposibilitatea intrunirii Adunarii Generale daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an)
 • prin hotarare judecatoreasca definitiva
 • prin hotararea Adunarii Generale

Art.6 Dizolvarea asociatiei se face in conformitate cu prevederile Art.60 din O.G.26/2000.

Art.7 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu", este o organizatie neguvernamentala, apolitica, nonprofit, avand caracter civic, persoana juridica constituita conform Legii nr. 21/06.02.1924, inscrisa la pozitia nr. 646 / 09.05.1995 a Registrului cu persoane juridice al Tribunalului Vrancea.

CAP.2 MISIUNEA SI SCOPURILE ASOCIATIEI

Art.8 Misiunea Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" este : implicarea grupurilor de tineri, a grupurilor comunitare precum si a administratiei locale in actiuni de dezvoltare, turism si protectie a mediului in tara si strainatate.

Art.9 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" infiintata la data de 25 septembrie 1994 prin hotararea membrilor fondatori mentionati in Anexa 1 are urmatoarele scopuri:

 1. Protectia mediului si contributia la schimbarea atitudinilor fata de acesta.
 2. Promovarea turismului in randul tineretului.
 3. Promovarea conceptului de dezvoltare durabila in comunitatile rurale si urbane.
 4. Dezvoltarea durabila a zonelor montane.

Art.10 Pentru indeplinirea misiunii si a obiectivelor asociatia desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:

 • implicarea cetatenilor in rezolvarea problemelor comunitatii
 • campanii media si advocacy pentru protectia mediului in zone rurale si urbane
 • asocierea cu alte structuri cu scopuri comune
 • administrarerea unor rezervatii naturale si monumente ale naturii
 • crearea unor centre de informare, educatie si actiune civica in comunitatile rurale si urbane.
 • infiintarea de filiale si oferirea de consultanta pentru infiintarea de noi O.N.G.-uri
 • servicii de promovare a programelor de interes comunitar
 • participarea si/sau organizarea de actiuni specializate (concursuri, intretinere marcaje, tabere internationale, actiuni de protectia mediului etc.)
 • studierea si cunoasterea potentialului turistic al tarii
 • crearea si derularea de proiecte si programe, urmarind si implicarea altor institutii, O.N.G.-uri, etc.
 • activitati de recreere, drumetii si sporturi montane

Art.11 Principii de functionare:

 • voluntariat
 • respectarea personalitatii si a libertatii de opinie
 • relatii orizontale
 • transparenta si dialog, toleranta, amicitie
 • stabilirea de relatii permanente cu organizatii similare din tara si strainatate.

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" nu este si nu se transforma intr-o miscare politica de tineret, ea este si ramane un loc de intalnire si asociere al tinerilor de diverse opinii, etnii, iubitori si practicanti ai oricarei forme de turism si interesati de protectia mediului.

CAP.3 PATRIMONIU, MIJLOACE MATERIAL FINANCIARE

Art.12 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" este o organizatie patrimoniala cu un patrimoniu initial de______________________

Patrimoniul acesteia se compune din bunuri mobile si imobile.

Art.13 Sursele de venituri provin din: valorificari, mijloace banesti, titluri de valoare, dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, cotizatii, legate, subventii, donatii, sponsorizari, alte fonduri; primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, resurse primite de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, resurse obtinute din desfasurarea unor activitati economice directe si alte surse legale.

Art.14 Donatiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, daca acestea sunt libere de orice sarcina. Donatiile si legatele vor fi inscrise in Registrul de donatii al Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu".

CAP.4 COMPONENTA ASOCIATIEI

Art.15 Poate fi membru a asociatiei orice persoana, indiferent de sex, religie, apartenenta politica care respecta Statutul si Regulamentele asociatiei, dupa ce a solicitat aceasta printr-o adeziune scrisa.

Art.16 Asociatia cuprinde:

 • membrii aspiranti
 • membrii activi
 • membrii de onoare

Membrii aspiranti sunt acele persoane carora li s-a aprobat de catre Consiliul de Conducere cererea de intrare in asociatie.

Membrii activi sunt persoanele care au infiintat asociatia impreuna cu acei membri aspiranti care au trecut de o etapa de evaluare.

Membrii de onoare pot fi alese acele persoane care sustin prin diferite mijloace activitatea asociatiei sau diverse personalitati public.

Art.17 Retragerea si excluderea membrilor din Asociatie se face conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara.

CAP.5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Art.18 Drepturile membrilor activi:

 • sa participe cu vot deliberativ la luarea de hotarari in cadru organizatoric adecvat;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
 • sa participe la toate activitatile desfasurate de asociatie;
 • sa fie informati despre activitatile desfasurate de asociatie;
 • sa-si exprime in mod liber opiniile si initiativele personale in legatura cu activitatile care au loc in cadrul asociatiei;

Art.19 Drepturile membrilor aspiranti:

 • sa participe la activitatile asociatiei;
 • sa fie informati despre activitatile desfasurate in asociatie;
 • sa-si exprime in mod liber initiativele personale in legatura cu activitatile care au loc in cadrul Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu";
 • sa fie promovat in randul membrilor activi.

Art.20 Au drept de vot toti membrii activi cu exceptia celor carora li s-a retras acest drept in mod expres conform Regulamentului de Ordine Interioara.

Art.21 Obligatiile membrilor activi si aspiranti:

 • sa respecte Statutul asociatiei si Regulamentul de Ordine Interioara;
 • sa achite cotizatia lunara;
 • sa participe la Adunarea generala a asociatiei.

CAP.6 ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL

Art.22 Componenta organelor de conducere si control ale Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" sunt cele conform Anexei 2 la Statut.

Art.23 Organele de conducere sunt:

 • Consiliul de Conducere al asociatiei
 • Adunarea Generala a membrilor

Art.24 Adunarea Generala este formata din toti membrii activi cu drept de vot.

Art.25 Adunarea Generala a membrilor asociatiei se intruneste cel putin o data pe an. Ea poate fi convocata la solicitarea presedintelui, a trei membri din Consiliul de Conducere sau la propunerea a jumatate plus unu din numarul membrilor activi.

Art.26 Adunarea Generala este statutara atunci cand sunt prezenti 2/3 (doua treimi) din membrii activi.

Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot cu majoritate simpla a celor prezenti cu drept de vot. Īn lipsa de cvorum la al doilea termen de convocare, Adunarea Generala se considera constituita si hotararile sunt adoptate daca voteaza "pentru" jumatate plus unu din membrii activi prezenti.

Art.27 Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

 • aproba si modifica Statutul clubului si Regulamentul de Ordine Interioara;
  • aproba planul anual de venituri si cheltuieli (bugetul);
  • alege si demite membrii Consiliului de Conducere;
  • alege si revoca cenzorul;
  • rezolva contestatiile referitoare la deciziile Consiliului de Conducere
 • infiinteaza filiale;
  • solutioneaza dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
  • alte atributii prevazute in Regulamentul de Ordine Interioara;

Art.28 Consiliul de conducere este format din:

 • presedinte
 • vicepresedinte
 • secretar
 • responsabil financiar
 • responsabil cu baza materiala

Art.29 Consiliul de Conducere este ales de Adunarea Generala pe durata unui an de zile iar hotararile in cadrul Consiliului de Conducere se iau cu majoritate simpla (3 din 5).

Art.30 Atributiile Consiliului de Conducere sunt urmatoarele:

 • duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
 • conduce activitatile asociatiei intre Adunarile Generale;
 • aproba cheltuielile pentru activitatile propuse;
 • gestioneaza valorile materiale ale asociatiei;
 • elaboreaza calendarul anual de proiecte-program si bugetul anual pe care le prezinta in Adunarea Generala;
 • hotaraste schimbarea sediului;
 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;
 • incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

Art.31 Organul de control este cenzorul ales de Adunarea Generala.

Art.32 Atributiile cenzorului:

 • verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 • poate participa la sedintele Consiliului de Conducere fara drept de vot;
 • indeplineste alte atributii prevazute in Regulamentul de Ordine Interioara sau stabilite de Adunarea Generala.

CAP.7 REPREZENTAREA

Art.33 Asociatia este reprezentata in justitie, in civil si in alte organisme de catre presedinte, care poate delega atributiile sale unuia dintre membrii activi.

CAP.8 MODIFICARI ALE STATUTULUI SI REGULAMENTULUI

Art.34 Statutul si Regulamentul de Ordine Interioara pot fi modificate la propunerea Consiliului de Conducere sau a jumatate plus unu din numarul membrilor activi. Propunerile sunt centralizate si difuzate membrilor de catre Consiliul de Conducere cu cel putin o luna inaintea sedintei Adunarii Generale a membrilor.

CAP.9 DOCUMENTELE ASOCIATIEI

Art.35 Principalele documente ale asociatiei sunt:

 1. Proces verbal de constituire;
 2. Statutul si actele aditionale la statut;
 3. Regulamentul de Ordine Interioara;
 4. Tabel nominal cu membrii asociatiei si datele acestora;
 5. Registrul cu evidenta contabila -venituri si cheltuieli- si documentele justificative anexa.
 6. Registrul cu evidenta actiunilor realizate;
 7. Registrul cu evidenta echipamentului si mijloacelor materiale detinute de asociatie;
 8. Registrul de procese verbale ale sedintelor asociatiei.

CAP.10 DISPOZITII FINALE

Art.36 Prezentul statut intra in vigoare la data de la data ramanerii hotararii definitive judecatoresti.

Cu aceeasi data se abroga vechiul statut emis la 16 februarie 1995.

Art.37 Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu" i se aplica regimul juridic prevazut de O.G. nr. 26/2000.

Art.38 Modificarile prezentului act aditional vor fi inscrise in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Salveaza acum Pasarea de vant, Gabi Dimancea


Formular 230, directioneaza 2 la suta

Ecosemnal

Clubul pentru Protectia Naturii si Turism Brasov

Targuri si expozitii, standuri pentru expozitii, targuri in Romania, Ungaria, Cehia - Margran Cluj Napoca

Blog-ul lui Tica Lumanare

Transmont Fagaras

Cupe si Lire

A.N.A in Carpati

Tabere VSD

Festivalul cantecului de drumetie si arta fotografica "Focul Viu"

sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Sportul de Vrancea

 

 
home : despre noi : statut : proiecte : lira vranceana : trasee montane
cascada putnei : rezervatii : galerie foto : link-uri utile : contact
Web design by Costica Mocanu
© 1995-2020 A.D.D. "Focul Viu" Focsani